„МЕГА ОФИС БГ“ ЕООД, ЕИК 205851341., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Връх Манчо 89, телефон 0886601960

 e-mail: office@megaoffice.bg и се представлява от Ирина Цокова

За да могат клиентите пълноценно да получат предоставяните от нас услуги, ние получаваме, съхраняваме и обработваме лична информация. Това известие за поверителност описва как управляваме такава информация, за да гарантираме, че изпълняваме задълженията си да спазваме поверителността на нашите клиенти и че цялата такава информация остава поверителна.

„МЕГА ОФИС БГ“ ЕООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. – Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 

Как можете да се свържете с „МЕГА ОФИС БГ“ ЕООД и информация за дружеството, което обработва данните ви.

Ако имате някакви въпроси относно поверителността на вашите лични данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

 • Лично или с препоръчана поща на нашия адрес: град София, ул. Връх Манчо 89
 • Като се свържете с нас чрез уебсайта ни www.megaoffice.bg.
 • Като се свържете с на телефон 0886601960
 • По електронната ни поща на адрес: office@megaoffice.bg

Ако не сте съгласни с отговора или обратната връзка, които получавате от нас, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

 Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 • Адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592
 • тел. + 359291-53-518
 • работно време от 9:00 до 17:30 часа
 • e-mail: kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт: www.cpdp.bg

За повече подробности можете да посетите уебсайта на Комисията за защита на личните данни на Република България на адрес www.cpdp.bg.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Разбираме, че обработването на личните Ви данни е по конкретна причина и не може да бъде правено без ограничение, затова ние събираме и обработваме вашите лични данни основавайки се на различни правни основания и изпълнявйки нашите законови задължения.

 

 Чл. 1.  (1) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина www.megaoffice.bg: сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • За защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице.

 

(2) С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни.

 

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина www.megaoffice.bg  и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

·         Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент ;

·         Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба ;

·         Изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения ;

·         Упражняване право на отказ или извършване на рекламация ;

·         Отправяне на запитване чрез контактна форма;

·         Издаване на клиентска карта ;

·         създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

·         извършване на поръчки и закупуване на стоки;

·         индивидуализация на страна по договора;

·         счетоводни цели;

·         статистически цели;

·         защита на информационната сигурност;

·         обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

·         изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание;

·         осъществяване на комуникация и отговори на запитвания;

·         организиране на игри, томболи, кампании и други събития.

 

 (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·         законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·         ограничение на целите на обработване;

·         съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·         точност и актуалност на данните;

·         ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·         цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·         разкриват расов или етнически произход;

·         разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·         генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

 

(4) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на законовите си задължения и защита следните си легитимни интереси:

От нас се изисква да обработваме вашата лична информация, за да спазим определени нормативни задължения, например:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения предвидени в Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

(5)  Когато сте ни предоставили изрично съгласие.

·         В някои случаи обработваме вашите лични данни само при предварително съгласие. Съгласието е отделна причина за обработката на вашите лични данни и в тях е посочена целта на обработката.

 

Чл. 3 Каква лична информация събира „МЕГА ОФИС БГ“ ЕООД и как я използва.

 

(1)  Информацията, която съхраняваме за Вас обхваща: име, адрес, и-мейл, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер), участия в търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или форми на сдружения, собственост на недвижими имоти, вещи или ценни книги, служебно положение, състояние по сключени от вас договори, отношенията Ви с трети лица и др.

(2)  Ние ще изискаме тази информация от Вас чрез: нашия уебсайт с адрес www.megaoffice.bg както и лично от вас, по телефон и индиректно чрез използването на “бисквитки”, които са разгледани по-долу в настоящото Известие.

 

„МЕГА ОФИС БГ ЕООД“ няма клиенти и не събира лични данни за деца на възраст под 18 години.

 

Чл. 4. Можете да контролирате личната информация, която сте предоставили на „МЕГА ОФИС БГ ЕООД“ .

Когато вашите лични данни се обработват във връзка с предоставяните от нас услуги, вие имате право на определени законово регламентирани права. Тези права ви позволяват да упражнявате контрол върху начина, по който се обработват вашите лични данни. Можете да упражните тези права безплатно (при определени изключителни обстоятелства може да бъде начислена разумна такса или може да откажем да предприемем поисканите от вас действия). Може да се наложи да ви помолим да потвърдите самоличността си, като поискаме допълнителна информация/документи от вас. Щом установим самоличността ви, ще отговорим на повечето Ви искания без неоправдано забавяне и в рамките на един месец. „МЕГА ОФИС БГ ЕООД“  ще предприеме действия във връзка с искането за коригиране на личните Ви данни в рамките на 10 календарни дни. Тези периоди могат да бъдат удължени при изключителни обстоятелства и ние ще Ви информираме за удължаването заедно с обяснение на причините, които са го породили.

 

Чл.5. Имате право на:

 1. Достъп до личните ви данни

·         Можете да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас и да получите достъп до личните данни, които държим за вас, като се свържете с нас с молба за достъп до данни, като използвате нашия уебсайт с адрес www.megaoffice.bg и след като установим че искането произлиза действително от Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

·         Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

·         Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

·         Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

2.   Право на коригиране или попълване на личните ви данни.

·         Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

3.   Право на изтриване /дабъдеш забравен/

·         Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·         Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·         Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·         личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·         личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

·         личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

Чл. 6. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·         за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·         за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·         по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ние настояваме да ни информирате за всяка промяна в личните Ви данни, за да можем да поддържаме данните в нашите системи актуални и точни.

 

Чл. 7.  Оттегляне на съгласието Ви

·         Винаги, когато ни предоставите съгласието си да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време като като се свържете с нас чрез нашия уебсайт. Ако оттеглите съгласието си (и ако няма друго основание да продължим да обработваме данните Ви), имате право да поискате и личните Ви данни да бъдат изтрити. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на всяка обработка, предприета от нас въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

 

Чл. 8. Право на жалба

Ако смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, моля, свържете се с нас, за да изясним проблема. Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Чл. 9. Сигурност и поверителност

Ние използваме различни технологии и процедури, за да защитим вашите лични данни от неоторизирани достъп, използване или разкриване. Също така предприемаме стъпки, за да гарантираме, че само оторизирани лица имат достъп до вашите лични данни.

Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или о