ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.MEGAOFFICE.BG

 

ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия имат за цел да регулират отношенията между „Мега офис БГ“ ЕООД,  с ЕИК 205851341  със седалище и адрес на управление София, ул. Връх Манчо 89, наричано по-долу за краткост доставчик и потребителите на платформата за електронна търговия www.megaoffice.bg, наричани по-долу за краткост Потребители.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:


1. Наименование на Доставчика: „Мега офис БГ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, София, ул. Връх Манчо 89

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София, ул. Връх Манчо 89
4. Данни за кореспонденция: София, ул. Връх Манчо 89.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

Чл. 3. www.megaoffice.bg е магазин за електронна търговия достъпен на сайта www.megaoffice.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Мега офис БГ“ ЕООД стоки, включително, но не изчерпателно:
1. Да правят регистрация и да създават профили за преглеждане на електронния магазин;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика, договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в www.megaoffice.bg стоки;

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани в www.megaoffice.bg
5.  Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез www.megaoffice.bg
6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчика организира доставянето на стоките и гарантира правата на клиентите, предвидени в българското и европейско законодателство.

Чл. 5.  Услугите, предоставяни от „Мега офис БГ” ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 6. (1) Потребителите имат възможност да сключват с „Мега офис бг“ ЕООД договор за покупко-продажба на предлаганите стоки, на адрес www.megaoffice.bg, като потвърждаването и приемането на общите условия е задължително условие, за сключването на такъв договор.

(2) Чрез сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, „Мега офис БГ“ ЕООД се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на стоките на клиентите.


ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.7 (1) Клиентите заплащат на „Мега офис БГ“ ЕООД възнаграждение за доставените стоки съгласно настоящите общи условия.

(2) Възнаграждението е в размер на цената, обявена в уебсайта www.megaoffice.bg. към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(3) „Мега Офис БГ” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
(4) „Мега Офис БГ” ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Мега Офис БГ” ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. 

(5) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.

Чл. 8. (1) Потребителят и Доставчикът в онлайн магазина www.megaoffice.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.megaoffice.bg

Чл. 9. (1) За да използва www.megaoffice.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Бърза поръчка“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата www.megaoffice.bg, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация" имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Счита се също, че Потребителят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е избрал  процедурата за „Бърза поръчка“.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата www.megaoffice.bg възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в интернет сайта www.megaoffice.bg по следния начин:
(1) Извършване на регистрация и предоставяне на необходимите данни. (2) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с име и парола;

(3) Чрез избор на процедурата за „Бърза поръчка“.
(4) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата www.megaoffice.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(5) Избор на стоки, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(6) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(7) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(8) Потвърждение на поръчката;

(9) Договрът може да се сключи и след провеждане на телефонно обаждане.

Чл. 11.  Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Доставчика.

Чл. 12. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13 Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба.

Чл. 14. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай упражняването на право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите, от договора за покупко-продажба на определена стока това не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 16. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17 Потребителят е длъжен точно и недвусмислено да посочва стоката за която желае да сключи договор.

Чл. 18. Потребителят се задължава да заплати цената по сключения с доставчика договор, по предвидения в настоящите общи условия ред и в определения за това срок.

Чл. 19. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 20. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика

 

 

РЕКЛАМАЦИЯ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 21 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.

 (3) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(4) Рекламацията се подава устно на посочения от Доставчика телефон или писмено чрез, посочения имейл.

 (5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 22. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 15 дни, считано от датата на приемане на стоката.

 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
5. за стоки с нарушена опаковка, използвани или повредени след приемането им.
(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние доставчикът, към който е извършено плащането възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с начисляването на допълнителни разходи.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика www.megaoffice.bg.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез сайта на Доставчика www.megaoffice.bg.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 24. Доставчика не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

ГАРАНЦИИ

Чл. 26 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. (1) Доставчикът в платформата www.megaoffice.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Чл. 28. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика www.megaoffice.bg.


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата www.megaoffice.bg по всяко време, като промяната няма да засяга сключени договори преди датата на промяната.
(2) Доставчикът в платформата www.megaoffice.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата www.megaoffice.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Чл. 30. Доставчикът в платформата www.megaoffice.bg публикува тези общи условия на адрес www.megaoffice.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата www.megaoffice.bg се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Всички спорове, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, чрез компетентен орган, съгласно Българското законодателство..

Чл. 33. За неуредени от настоящите общи условия въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, предвидени от закона.